Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van ConversionMob B.V., hierna te noemen: "ConversionMob", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder KvK-nummer: 62258788, onder welk dossiernummer onderhavige voorwaarden tevens zijn gedeponeerd.

2. Deze voorwaarden verstaan onder “Klant” de partij tot wie ConversionMob zijn aanbiedingen richt alsmede de partij die de opdracht geeft aan ConversionMob.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van ConversionMob. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen van ConversionMob zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen. 2. De door ConversionMob gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

ARTIKEL 4: UITVOERING OVEREENKOMST

1. ConversionMob zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. ConversionMob heeft het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ConversionMob aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan ConversionMob worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ConversionMob zijn verstrekt, heeft ConversionMob het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

4. Indien door ConversionMob of door ConversionMob ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Klant of een door Klant aangewezen locatie, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 5: ZOEKMACHINE MARKETING

1. De Klant verleent aan ConversionMob voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van de zoekmachine marketingcampagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites.

2. De Klant verleent aan ConversionMob een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die ConversionMob noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes.

3. ConversionMob zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van ConversionMob over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketingcampagnes zijn derhalve indicatief van aard. De Klant kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

4. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachine marketingcampagnes dienen rechtstreeks door de Klant, zonder tussenkomst van ConversionMob, afgerekend te worden bij de betreffende zoekmachine. ConversionMob kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Klant.

5. De Klant dient zicht houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. ConversionMob is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Klant.

ARTIKEL 6: AANPASSING OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan daardoor wijzigen. ConversionMob zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal ConversionMob de Klant hierover tevoren inlichten.

ARTIKEL 7: CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wanneer ConversionMob verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. ConversionMob is bevoegd om vooruitbetaling of zekerheid van de Klant te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

4. Overschrijding door ConversionMob van een levertermijn als is bedoeld in lid 2 kwalificeert niet als een aan ConversionMob toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Klant, en heeft aldus evenmin als gevolg dat ConversionMob aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Klant als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

ARTIKEL 8: VOORTGANG OVEREENKOMST

1. ConversionMob kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van ConversionMob niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is ConversionMob gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 9: APPARATUUR, SOFTWARE

De Klant dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door ConversionMob verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 10: HONORARIUM

1. Partijen zullen de hoogte van het honorarium schriftelijk vastleggen. Het honorarium van ConversionMob is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaats gevonden is ConversionMob bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Deze verplichting blijft voortbestaan ook na beëindiging van de overeenkomst.

2. De Klant is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk voor het verkrijgen van de informatie te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichting als de Klant.

3. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Klant aan ConversionMob een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van ConversionMob op volledige schadevergoeding conform de wet.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ConversionMob, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

2. Indien een klacht gegrond is, zal ConversionMob de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden.

3. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Klant op.

ARTIKEL 13: INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ConversionMob verleende diensten, rusten bij ConversionMob. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

2. Alle door ConversionMob verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om informatie verkregen van ConversionMob openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij dit schriftelijk is toegestaan door ConversionMob.

3. De Klant vrijwaart ConversionMob voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan ConversionMob ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

4. ConversionMob heeft het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant bij derden terecht komt.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

1. Adviezen die door ConversionMob worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. ConversionMob is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.

2. ConversionMob is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Klant en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de Klant aan ConversionMob onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Klant aan ConversionMob niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.

3. Iedere aansprakelijkheid van ConversionMob alsmede van haar werknemers en de door ConversionMob bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ConversionMob wordt uitgekeerd.

4. In het geval de in lid 3 bedoelde verzekering van ConversionMob in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van ConversionMob alsmede van haar werknemers en de door ConversionMob bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake van de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Klant in rekening gebrachte honorarium.

5. De Klant vrijwaart ConversionMob voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ConversionMob toerekenbaar is.

6. ConversionMob is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door ConversionMob gebruikte software of andere computerprogrammatuur of via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware of shareware.

7. ConversionMob is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of anderszins gevolgschade die ontstaan is bij de Klant.

8. ConversionMob aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Klant dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.

ARTIKEL 15: BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

2. De Klant verricht de aan ConversionMob verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan ConversionMob heeft verstrekt. De Klant is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

ARTIKEL 16: INCASSOKOSTEN

1. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens ConversionMob, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.

2. Indien ConversionMob aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de voormelde percentages, dan is de Klant het meerdere eveneens aan ConversionMob verschuldigd.

ARTIKEL 17: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. ConversionMob behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Klant aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens ConversionMob heeft voldaan.

2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Klant slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. Ingeval ConversionMob een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van ConversionMob vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

4. De Klant is verplicht ConversionMob terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 18: BUITENGEBRUIKSTELLING

1. ConversionMob heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting aan ConversionMob niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. ConversionMob activeert het product en haar dienst zodra de Klant zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

ARTIKEL 19: TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

Indien ConversionMob aan de Klant bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de Klant gehouden het geleverde op verzoek van ConversionMob binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

ARTIKEL 20: OVERMACHT

In geval van overmacht is ConversionMob bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden diens verplichtingen jegens ConversionMob tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door ConversionMob gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

ARTIKEL 21: OPSCHORTING, OPZEGGING EN ONTBINDING

1. ConversionMob is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

2. Bij overeenkomsten met een looptijd van één jaar of korter kan de Klant de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan één jaar of overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient de Klant een opzegtermijn van zes maanden in acht te nemen.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Klant, heeft ConversionMob recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ConversionMob zijn toe te rekenen.

4. ConversionMob is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst ConversionMob ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van ConversionMob kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is ConversionMob gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5. Voorts is ConversionMob bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ConversionMob kan worden gevergd.

6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ConversionMob op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien ConversionMob tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is ConversionMob gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ConversionMob zal ConversionMob in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. De extra kosten die dit met zich meebreng worden aan de Klant in rekening gebracht.

10. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ConversionMob vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ConversionMob op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

11. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 22: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Geschillen tussen ConversionMob en de Klant zal worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, ook indien de Klant een niet in Nederland gevestigde partij is.

2. ConversionMob blijft bevoegd de Klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

3. Op elke overeenkomst tussen ConversionMob en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 23: WIJZIGING VOORWAARDEN

ConversionMob is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gaan in op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden door ConversionMob aan de Klant.